Blog

O obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji mówi art. 26-27 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją nazywamy okresowe ustalanie, bądź sprawdzanie i kontrolowanie rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów. Inwentaryzacja to niezwykle ważny element rachunkowości każdej jednostki. Odpowiedzialność za nią ponosi kierownik jednostki. Jeżeli inwentaryzacja przeprowadzana jest za pomocą spisu z natury, odpowiedzialność za nią ponosi osoba, której powierzono tę czynność. Odpowiedzialność ponosi jedynie w tym zakresie. Jednostki muszą przeprowadzać inwentaryzację na dzień bilansowy. Stanowi ona podstawę do wiarygodnej i rzetelnej wyceny bilansowej, a także przeprowadzenia poprawnego sprawozdania finansowego. Powinna być ona dokładnie zaplanowana i przeprowadzona niezwykle rzetelnie, z ogromną starannością. O tym, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja, szczegółowo mówi jej regulamin, który stanowi część polityki rachunkowości każdej jednostki. Każdego roku kierownik danej jednostki powinien sporządzać także specjalny harmonogram inwentaryzacji oraz dokładnie określać skład komisji inwentaryzacyjnej. Każda inwentaryzacja ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego aktywów oraz pasywów. Jej zadaniem jest także urealnienie wartości…

Read more

Jak się okazuje, zamienne używanie pojęć: „remont” oraz „ulepszenie środka trwałego” jest błędem pod względem podatkowym oraz w ramach ewidencji księgowej. Pojęcia te należy rozróżniać, by móc właściwie je zastosować do konkretnych sytuacji. Nieprawidłowe określenie rodzaju poniesionych nakładów przez daną jednostkę, może skutkować zaniżeniem, bądź też zawyżeniem wartości początkowej środka trwałego, czego rezultatem może być również zawyżenie lub zaniżenie kosztów. Ważne jest zatem, aby odróżnić oba pojęcia, zwłaszcza, jeżeli zależy nam na prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu finansowym, które w sposób czytelny, jasny i przejrzysty będzie przedstawiało sytuację finansową oraz majątkową danej jednostki, w konkretnym okresie. Jak się okazuje jednak, nie ma jasno sprecyzowanych przepisów bilansowych oraz podatkowych, które mogłyby dokładnie zdefiniować, co należy rozumieć pod pojęciem remontu, a co pod pojęciem ulepszenia środków trwałych. Ulepszenie środka trwałego następuje wówczas, kiedy wartość użytkowa po zakończeniu tego ulepszenia jest wyższa od wartości użytkowej posiadanej przy przyjęciu do używania. Wartość ta mierzona jest okresem…

Read more

Co zrobić w sytuacji, kiedy inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona w danej jednostce nie wykazała różnic, kiedy porównane zostały dane z arkuszy spisowych wraz z ewidencją analityczną? Czy w takich przypadkach nie jest konieczne sporządzanie żadnych innych dokumentów w ramach rozliczenia inwentaryzacji? Czy takie postępowanie jest właściwe? Co, jeśli kontrolujący uznają to za błędne? Pytania te rodzą wiele wątpliwości. Polecamy przeczytać niniejszy artykuł – odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Otóż kontrolujący wspomnianą powyżej inwentaryzację środków trwałych, mogą uznać takie postępowanie za błędne. Należy szczególnie podkreślić, iż niesporządzenie protokołu końcowego z tego rodzaju inwentaryzacji jest niedopuszczalne. Mimo iż inwentaryzacja środków trwałych nie wykazała różnic, należy w protokole takim zawrzeć inne informacje, które pozwolą na odpowiednią ocenę prawidłowości przeprowadzenia samej inwentaryzacji, a także przeprowadzenia dalszego postępowania już po inwentaryzacji. To, że stwierdzono, iż nie ma różnic po przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji, nie daje niestety przyzwolenia na niesporządzenie protokołu. Zadaniem inwentaryzacji jest ponadto ocena…

Read more

Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek dokonywania zapisów w języku polskim, a także w walucie polskiej. Istnieją specjalne wytyczne co do właściwego prowadzenia takich ksiąg. Zapisy muszą być dokonywane na podstawie rzetelnych i wiarygodnych dowodów księgowych. Do dowodów księgowych zalicza się przede wszystkim: faktury VAT, faktury VAT RR, faktury VAT MP, rachunki oraz faktury korygujące, noty korygujące, dokumenty celne, a także inne dowody, które potwierdzają dokonanie operacji gospodarczej. W przypadku tych dokumentów jednak niezwykle ważne jest, aby zawierały one co najmniej wiarygodne wskazania wystawcy, bądź wskazanie stron, przedmiot operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu, datę dokonania operacji gospodarczej, a także podpisy osób uprawnionych do należytego udokumentowania tego rodzaju operacji. Aby udokumentować niektóre wydatki, należy niekiedy tworzyć specjalne dowody wewnętrzne. Takie dokumenty również muszą posiadać datę oraz podpisy osób, które dokonały wydatków. Dowody księgowe powinny być sporządzane w języku polskim. Treść tych dowodów powinna być pełna i…

Read more

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostki prowadzące własną działalność gospodarczą, muszą sporządzać zasady rachunkowości, co jest równoznaczne z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być otwierane w dniu rozpoczęcia działalności. W dniu takim mają miejsce zdarzenia, które wywołują skutki o charakterze majątkowym, bądź finansowym. We wspomnianej powyżej ustawie znajduje się również wykaz ksiąg, które tworzą księgi rachunkowe. Księgi te obejmują zbiory zapisów księgowych, sald i obrotów, tworzących: dziennik, księgi pomocnicze, księgę główną, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów. Na kontach księgi głównej znajdują się zapisy o zdarzeniach, które muszą być ujęte systematycznie. Zapisy te powinny być także dokonywane w kolejności chronologicznej. Na podstawie tych zapisów sporządzane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów i sald. Tak zwany inwentarz, a więc wykaz składników aktywów i pasywów sporządzany…

Read more

Czy zwykłe paragony fiskalne, które otrzymaliśmy za zakup pewnych towarów za granicą i które stanowią towar handlowy w działalności gospodarczej, można traktować jako dowody księgowe, ujęte później w księdze przychodów i rozchodów? To pytanie z całą pewnością zadała sobie większość z nas. Otóż za pomocą paragonów fiskalnych można dokumentować tylko i wyłącznie wydatki, o których mowa w paragrafie 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dotyczą one zakupu różnego rodzaju materiałów, paliwa, olejów, czy środków czystości i bhp. Paragony te nie mogą stanowić podstawy zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dowodami księgowymi są między innymi faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, a także dokumenty, które określają zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 24 d ustawy o podatku dochodowym. Ponadto dowodami księgowymi są także dokumenty, które określają zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na…

Read more

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów są potrzebne do tego, aby na bieżąco monitorować operacje gospodarcze w uproszczonej formie, a więc w systemie księgowości pojedynczej. O sposobie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółowo mówi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie. Podatnicy prowadzą ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – mówi o tym art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym. Ponadto prowadzą także ewidencję wyposażenia, która powinna zawierać takie dane, jak: datę nabycia, numer kolejny wpisu, nazwę wyposażenia, numer faktury lub rachunku, numer pozycji, cenę zakupu wyposażenia, datę likwidacji, czy przyczynę likwidacji wyposażenia. Księga przychodów i rozchodów powinna być oczywiście prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy. W tym celu należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi przepisami…

Read more

W 2015 roku limit przychodów netto, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 5 010 600 zł. Jeżeli dany podmiot osiągnie tę kwotę przychodów w 2014 roku, zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2015. Limit wyrażony jest w euro i na chwilę obecną wynosi on 1 200 000 euro. Aby określić ten limit w polskiej walucie, konieczne jest dokonanie przeliczenia kwot wyrażonych w euro wedle średniego kursu, który Narodowy Bank Polski ogłasza na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. 30 września 2014 roku średni kurs euro wyniósł 4,1755 zł. Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2015 roku wynosi zatem 5 010 600 zł. Dla przypomnienia warto dodać, że limit obowiązujący dla roku 2014 wynosił 5 059 560 zł – był zatem wyższy. Jak mówią przepisy ustawy o rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe w przypadku osób mających siedzibę lub miejsce zarządu na terenie Polski. Dotyczy…

Read more

Kiedy należy ująć w księdze przychodów i rozchodów fakturę na zakup materiałów, bądź towarów handlowych, jeżeli otrzymano ją wcześniej, niż zakupione materiały lub towary? W jakim miesiącu należy zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Pytania te rodzą niestety wiele wątpliwości, tym bardziej, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje możliwość wystawiania faktur 30 dni przed dokonaniem dostawy materiałów lub towarów. Wiele osób ma zatem ogromny problem z rozliczaniem i prawidłowym ujęciem zakupu w księdze przychodów i rozchodów. Podpowiadamy jednak, jak poradzić sobie z tak skomplikowaną sprawą. O dacie podniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, szczegółowo mówi art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku. Jest to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawa PIT. W artykule tym przeczytamy, że dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów w odniesieniu do podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest dzień…

Read more

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, zarówno zaległy, jak i bieżący w momencie rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent ten powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia tego pracownika. Jeżeli terminu tego nie dotrzyma pracodawca, pracownik ma możliwość uzyskania odsetek za zwłokę. Aby ustalić należny ekwiwalent, na samym początku konieczne jest obliczenie miesięcznego wynagrodzenia pracownika. W tym przypadku należy uwzględnić trzy grupy składników takiego wynagrodzenia: składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc z wyłączeniem składników stałych. Jeżeli dany pracownik wynagradzany zgodnie ze stałą miesięczną stawką w wysokości 2250 zł rozwiązał umowę o pracę i podstawę do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop stanowi taka sama kwota, to składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, uwzględniane są przy ustaleniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Należy pamiętać o tym, że jeżeli przez…

Read more

80/88