Różnice podatkowe i ewidencja księgowa w remoncie lub ulepszeniu środka trwałego

Różnice podatkowe i ewidencja księgowa w remoncie lub ulepszeniu środka trwałego

Jak się okazuje, zamienne używanie pojęć: „remont” oraz „ulepszenie środka trwałego” jest błędem pod względem podatkowym oraz w ramach ewidencji księgowej. Pojęcia te należy rozróżniać, by móc właściwie je zastosować do konkretnych sytuacji. Nieprawidłowe określenie rodzaju poniesionych nakładów przez daną jednostkę, może skutkować zaniżeniem, bądź też zawyżeniem wartości początkowej środka trwałego, czego rezultatem może być również zawyżenie lub zaniżenie kosztów.

Ważne jest zatem, aby odróżnić oba pojęcia, zwłaszcza, jeżeli zależy nam na prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu finansowym, które w sposób czytelny, jasny i przejrzysty będzie przedstawiało sytuację finansową oraz majątkową danej jednostki, w konkretnym okresie. Jak się okazuje jednak, nie ma jasno sprecyzowanych przepisów bilansowych oraz podatkowych, które mogłyby dokładnie zdefiniować, co należy rozumieć pod pojęciem remontu, a co pod pojęciem ulepszenia środków trwałych.

Ulepszenie środka trwałego następuje wówczas, kiedy wartość użytkowa po zakończeniu tego ulepszenia jest wyższa od wartości użytkowej posiadanej przy przyjęciu do używania. Wartość ta mierzona jest okresem używania, jakością produktów, które uzyskiwane są za pomocą ulepszonego środka trwałego, a także zdolnością wytwórczą, czy kosztami eksploatacji ulepszonego środka trwałego. Ulepszenie to nic innego, jak rozbudowa, modernizacja, bądź też rekonstrukcja, która powoduje, że wartość użytkowa danego środka trwałego stanie się wyższa.

Podobną definicję ulepszenia środków trwałych przedstawiają przepisy podatkowe (art. 16 ust. 13 ustawy o CIT oraz art. 22g ust. 17 ustawy o PIT). Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę podatek dochodowy, ustawodawca daje poszerzoną definicję ulepszenia środków trwałych. Przepisy podatkowe określają ponadto ulepszenie pod względem kwot. Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej przepisy podatkowe, ulepszenie środków trwałych następuje wtedy, kiedy suma wydatków na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, modernizację, czy adaptację w danym roku podatkowym była wyższa niż 3500 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *