Blog

Osoba ubezpieczona podejmuje leczenie, jeżeli z uwagi na stan zdrowia nie może wykonywać swojej pracy. Zazwyczaj wiąże się to z nieobecnością w pracy, która w wielu przypadkach może się znacznie przedłużyć. Osoba ubezpieczona, która korzysta ze zwolnienia lekarskiego nabywa z reguły uprawnienia do zasiłku chorobowego, bądź też wynagrodzenia za czas choroby. W tym okresie nie może podejmować pracy. Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy mają zrekompensować zarobek, który zostaje utracony z powodu choroby. W ustawie zasiłkowej znajdują się jasno określone warunki nabywania prawa do świadczeń, warunki ich wysokości oraz zasady wypłaty. Istnieje między innymi reguła mówiąca o tym, że zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia. W zależności od tego, z jakim rodzajem ubezpieczenia chorobowego mamy do czynienia, prawo do chorobowego przysługuje również: po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – dotyczy to ubezpieczenia obowiązkowego, po upływie 90 dni nieprzerwanego…

Read more

Weźmy pod lupę konkretny przykład: dany pracownik jest jednocześnie zatrudniony u innego pracodawcy na 1/3 etatu. Wraz z końcem marca dostał zwolnienie lekarskie na cały miesiąc. Pierwszy pracodawca otrzymał od niego zaświadczenie wystawione przez lekarza, natomiast drugi pracodawca otrzymał kserokopię zaświadczenia, która została potwierdzona przez pierwszego pracodawcę za zgodność z oryginałem. Pytanie brzmi: czy na takiej podstawie pracownik ten może otrzymać wynagrodzenie chorobowe od drugiego pracodawcy? Niestety nie. Dla ustalenia prawa i dokonania wpłaty wynagrodzenia chorobowego konieczne jest dostarczenie drugiego zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, które zostanie wystawione przez lekarza tego pracodawcy. Zaświadczenie takie wystawia się w 3 egzemplarzach, z których to lekarz prowadzący musi przesłać oryginał do ZUS, pierwszą kopię wręczyć pracownikowi, a drugą kopię przechować przez okres 3 lat. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA dla drugiego płatnika składek nie musi być wystawione jeszcze tego samego dnia, w którym stwierdzono niezdolność do pracy. Niekiedy na wniosek pracownika można je wystawić w…

Read more

Aby możliwie najdokładniej wyjaśnić takie obliczanie, najlepiej odnieść się do konkretnego przykładu. Załóżmy więc, że dany pracownik do końca zeszłego roku był zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę. Każda z nich była w wymiarze ½ etatu. Od 1 stycznia roku bieżącego pracownik ten wykonuje pracę w oparciu o jedną ze wspomnianych umów, ale w podwyższonym wymiarze pracy. W maju tego samego roku pracownik stał się niezdolny do pracy, ponieważ zachorował. Jak należy zatem ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, a później zasiłku? W takim przypadku za podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie pochodzące z umowy kontynuowanej, uzyskane za okres nastały po zmianie wymiaru czasu pracy. Z reguły przyjmowane jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które zostało wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały miesiąc niezdolności do pracy. W przypadku braku tak długiego okresu zatrudnienia należy przyjąć wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. W powyższym przykładzie pracownik do końca…

Read more

W ramach ubezpieczeń społecznych wyróżnia się tak zwane ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i związanych z tym chorób zawodowych. W związku z tym osobom poszkodowanym i ubezpieczonym przysługują różnego rodzaju świadczenia wypadkowe. Jakie można wyróżnić świadczenia powypadkowe? Wypadek przy pracy i związana z tym choroba zawodowa Wypadkiem przy pracy nazywa się nagłe zdarzenie, które wywołała przyczyna zewnętrzna, a które spowodowało uraz, bądź śmierć. Zdarzenie to musiało nastąpić w związku z pracą wiążącą sie z wykonywania zwykłych czynności, czy też poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy (również bez polecenia), a także podczas dyspozycyjności pracodawcy w drodze pomiędzy jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązku, który wynika ze stosunku pracy. Oprócz wspomnianych tu zdarzeń istnieją jeszcze inne, tak zwane dopuszczalne okoliczności. W tym celu warto zapoznać się ze szczegółami ustawy wypadkowej. Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy to świadczenie, które przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, a także niezależnie od podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.…

Read more

Aby dokładnie wyjaśnić funkcjonowanie prawa do zasiłku od pierwszego dnia choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy, najlepiej jest odnieść się do konkretnego przykładu. Załóżmy zatem, że dany pracownik zatrudniony od 1 kwietnia 2014 roku, już po dwóch dniach miał wypadek podczas wykonywania obowiązków na swoim stanowisku pracy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu prawo do wynagrodzenia chorobowego, a później do zasiłku, jeżeli nie posiada on ciągłości w ramach ubezpieczenia chorobowego? W takim przypadku pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy spowodowany tym wypadkiem. Jak mówi art. 8 ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego równy 100% podstawy jego wymiaru przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia choroby. Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego nie wymaga posiadania okresu ubezpieczenia. W tym przypadku niezwykle ważny jest fakt, że niezdolność do pracy powstała w momencie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie bez znaczenia jest oczywiście fakt,…

Read more

Jak to jest z zasiłkiem opiekuńczym po urlopie wychowawczym? Aby dokładnie zobrazować sytuację, najlepiej odnieść się do konkretnego przykładu. Załóżmy, że dana pracownica do maja 2013 roku była na urlopie macierzyńskim, a przez kolejne trzy miesiące korzystała z urlopu wychowawczego. Do pracy wróciła w sierpniu tego samego roku. Oprócz wynagrodzenia przysługują jej także premie oraz nagroda roczna. Środki te należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków po uzupełnieniu. Pytanie, jakie się rodzi w obecnej sytuacji, brzmi: czy pracownica obliczając zasiłek opiekuńczy, do którego prawo powstało w kwietniu bieżącego roku, powinna przyjąć proporcjonalną część kwot, które były wypłacane w ramach premii i nagrody rocznej? Należy zatem podkreślić, że do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, konieczne jest przyjęcie 1/12 części premii wypłaconych za cztery kwartały, które poprzedzały miesiąc, w którym to nastąpiła niezdolność do pracy. Ponadto konieczne jest także przyjęcie 1/12 części nagrody za rok, który poprzedza miesiąc powstania wspomnianej niezdolności. Z reguły przyjmuje…

Read more

W zarządzaniu zespołem jest kilka bardzo ważnych kwestii, o których trzeba pamiętać. Są trzy magiczne słowa, które należy umiejętnie wykorzystać. Po pierwsze to słowo „nie”. Należy go używać wtedy kiedy jest taka konieczność, stanowczo i w taki sposób, aby nie zadziałało odwrotnie. Niestety, jeśli użyje się źle, to może przynieść inny skutek, dlatego trzeba się od tego powstrzymywać. Trzeba starać się zwracać uwagę na to co się mówi. Tylko wtedy współpraca z ludźmi będzie owocna. Słowo „ale”, może wszystko psuć. Jeśli pragnie się pochwalić daną osobę za to, że zrobiła coś dobrze, ale nie do końca to trzeba na wszystko zwrócić uwagę. Rozmowa z pracownikami lub osobami starającymi się o pracę powinna być rzeczowa i konkretna. Nawet jeśli coś się nie podobało, to trzeba dać to jasno do zrozumienia, ale także pochwalić osobę za to co zrobiła dobrze. Z rozmowy musi wszystko jasno wynikać. Nie może być zapamiętane, tylko to,…

Read more

Dobra prezentacja w biznesie jest bardzo ważnym czynnikiem, bez niej bowiem często mamy małe szanse na to, aby zainteresować innych tym, co chcemy im przedstawić. Obecnie bardzo często podczas prezentacji wykorzystuje się nowoczesne rozwiązania, takie jak na przykład prezentacje multimedialne, należy więc także zadbać o ich odpowiednie przygotowanie. Ważne jest także to, aby dotrzeć do osób uczestniczących w prezentacji i znaleźć z nimi wspólny język. Często, zanim przejdziemy do meritum, warto jest poświęcić nieco czas na rozluźnienie atmosfery co sprawia, że dalsza rozmowa jest o wiele bardziej przyjemna i często przynosi o wiele lepsze efekty. Wspólna kawa czy zamiana kilku zdań niezwiązanych z tematem prezentacji na pewno pozwoli o wiele bardziej się rozluźnić. Dobra prezentacja powinna być przede wszystkim ciekawa, i to od pierwszych chwil. Jeżeli bowiem na początku nie zainteresuje ona odbiorców, często zniechęcają się oni do słuchania dalszej części. Odpowiednie jej przygotowani jest więcej bardzo ważne i pozwala…

Read more

88/88