Jak przygotować się do inwentaryzacji za 2014 rok?

O obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji mówi art. 26-27 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją nazywamy okresowe ustalanie, bądź sprawdzanie i kontrolowanie rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów. Inwentaryzacja to niezwykle ważny element rachunkowości każdej jednostki. Odpowiedzialność za nią ponosi kierownik jednostki. Jeżeli inwentaryzacja przeprowadzana jest za pomocą spisu z natury, odpowiedzialność za nią ponosi osoba, której powierzono tę czynność. […]

Różnice podatkowe i ewidencja księgowa w remoncie lub ulepszeniu środka trwałego

Jak się okazuje, zamienne używanie pojęć: „remont” oraz „ulepszenie środka trwałego” jest błędem pod względem podatkowym oraz w ramach ewidencji księgowej. Pojęcia te należy rozróżniać, by móc właściwie je zastosować do konkretnych sytuacji. Nieprawidłowe określenie rodzaju poniesionych nakładów przez daną jednostkę, może skutkować zaniżeniem, bądź też zawyżeniem wartości początkowej środka trwałego, czego rezultatem może być […]

Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację środków trwałych?

Co zrobić w sytuacji, kiedy inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona w danej jednostce nie wykazała różnic, kiedy porównane zostały dane z arkuszy spisowych wraz z ewidencją analityczną? Czy w takich przypadkach nie jest konieczne sporządzanie żadnych innych dokumentów w ramach rozliczenia inwentaryzacji? Czy takie postępowanie jest właściwe? Co, jeśli kontrolujący uznają to za błędne? Pytania te […]

Co oznacza prawidłowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek dokonywania zapisów w języku polskim, a także w walucie polskiej. Istnieją specjalne wytyczne co do właściwego prowadzenia takich ksiąg. Zapisy muszą być dokonywane na podstawie rzetelnych i wiarygodnych dowodów księgowych. Do dowodów księgowych zalicza się przede wszystkim: faktury VAT, faktury VAT RR, faktury VAT […]

Jak prowadzi się i przechowuje księgi rachunkowe?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostki prowadzące własną działalność gospodarczą, muszą sporządzać zasady rachunkowości, co jest równoznaczne z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być otwierane w dniu rozpoczęcia działalności. W dniu takim mają miejsce zdarzenia, które wywołują skutki o charakterze majątkowym, bądź finansowym. […]

Czy w książce przychodów i rozchodów można ująć zakup towarów na paragon?

Czy zwykłe paragony fiskalne, które otrzymaliśmy za zakup pewnych towarów za granicą i które stanowią towar handlowy w działalności gospodarczej, można traktować jako dowody księgowe, ujęte później w księdze przychodów i rozchodów? To pytanie z całą pewnością zadała sobie większość z nas. Otóż za pomocą paragonów fiskalnych można dokumentować tylko i wyłącznie wydatki, o których […]

Jak prowadzić księgi przychodów i rozchodów?

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów są potrzebne do tego, aby na bieżąco monitorować operacje gospodarcze w uproszczonej formie, a więc w systemie księgowości pojedynczej. O sposobie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółowo mówi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów […]

Księgi rachunkowe i limity ich prowadzenia w 2015 roku

W 2015 roku limit przychodów netto, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 5 010 600 zł. Jeżeli dany podmiot osiągnie tę kwotę przychodów w 2014 roku, zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2015. Limit wyrażony jest w euro i na chwilę obecną wynosi on 1 200 000 euro. Aby określić ten limit […]

Książka przychodów i rozchodów – zakup towarów i usług

Kiedy należy ująć w księdze przychodów i rozchodów fakturę na zakup materiałów, bądź towarów handlowych, jeżeli otrzymano ją wcześniej, niż zakupione materiały lub towary? W jakim miesiącu należy zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Pytania te rodzą niestety wiele wątpliwości, tym bardziej, że od 1 stycznia 2014 roku istnieje możliwość wystawiania faktur 30 dni przed […]

Urlop wypoczynkowy i związany z nim ekwiwalent pieniężny

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, zarówno zaległy, jak i bieżący w momencie rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent ten powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia tego pracownika. Jeżeli terminu tego nie dotrzyma pracodawca, pracownik ma możliwość uzyskania odsetek za zwłokę. Aby ustalić należny ekwiwalent, na samym początku konieczne jest obliczenie miesięcznego wynagrodzenia […]