Jak przygotować się do inwentaryzacji za 2014 rok?

O obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji mówi art. 26-27 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją nazywamy okresowe ustalanie, bądź sprawdzanie i kontrolowanie rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów. Inwentaryzacja to niezwykle ważny element rachunkowości każdej jednostki. Odpowiedzialność za nią ponosi kierownik jednostki. Jeżeli inwentaryzacja przeprowadzana jest za pomocą spisu z natury, odpowiedzialność za nią ponosi osoba, której powierzono tę czynność. […]

Różnice podatkowe i ewidencja księgowa w remoncie lub ulepszeniu środka trwałego

Jak się okazuje, zamienne używanie pojęć: „remont” oraz „ulepszenie środka trwałego” jest błędem pod względem podatkowym oraz w ramach ewidencji księgowej. Pojęcia te należy rozróżniać, by móc właściwie je zastosować do konkretnych sytuacji. Nieprawidłowe określenie rodzaju poniesionych nakładów przez daną jednostkę, może skutkować zaniżeniem, bądź też zawyżeniem wartości początkowej środka trwałego, czego rezultatem może być […]

Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację środków trwałych?

Co zrobić w sytuacji, kiedy inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona w danej jednostce nie wykazała różnic, kiedy porównane zostały dane z arkuszy spisowych wraz z ewidencją analityczną? Czy w takich przypadkach nie jest konieczne sporządzanie żadnych innych dokumentów w ramach rozliczenia inwentaryzacji? Czy takie postępowanie jest właściwe? Co, jeśli kontrolujący uznają to za błędne? Pytania te […]