Ewidencja rozliczeń w księgowości

Konto 231 dotyczy rozrachunków z tytułu poszczególnych wynagrodzeń. To właśnie na nim ewidencjuje się rozrachunki z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.

Jak zostało wspomniane powyżej do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę służy konto 230,,Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Ujmuje się na nim wszelkie wynagrodzenia, niezależnie od rodzaju, formy wypłat czy źródeł ich sfinansowania. Na stronie Wn księguje się: wypłaty pieniężne gotówką, przelewem, przekazem pocztowym, następnie wydanie deputatów zaliczonych do wynagrodzeń. Można również wskazać na wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń, jak i również wypłaty ekwiwalentu za zużycie przez zatrudnionego własnego materiału, sprzętu, samochodu, odzieży. MH – biuro księgowe wskazuje, że zalicza się również zaliczki na podatek od dochodów osobistych, jak i również przedawnione zobowiązania. Natomiast na stronie Ma księguje się sumy wynagrodzeń w pełnej wysokości płac brutto, a ponadto roszczenia skierowane na drogę sądową albo odpisane należności przedawnione i umorzone, zasiłki rodzinne. Ewidencja szczegółowa powinna zapewniać rozliczenie wypłat, a także ustalenie podstaw do: wymiaru ustawowo przysługujących zasiłków, emerytur oraz rent, jak i również obliczenia wynagrodzeń należnych za czas nieobecności w pracy, na przykład czas urlopu. Firmy prowadzące księgowość wskazują również wymiar innych świadczeń zależnych od wysokości wynagrodzeń, jak i również obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozrachunki z pracownikami dotyczą płac oraz wymagają odpowiedniej, często skomplikowanej dokumentacji w celu ustalenia zobowiązań podmiotu gospodarczego, stanowiących koszt jego działalności za poszczególny miesiąc. Wyjściowym dokumentem jest umowa o pracę, w której określony jest czas zatrudnienia, podstawowe obowiązki pracownika oraz należne stawki płacy w określonym systemie wynagrodzeń. Do rozrachunków z pracownikami zalicza się należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę oraz z innych tytułów. Wynagrodzenia za pracę obejmują wszelkie wypłaty pieniężne oraz świadczenia w naturze wynikające z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy agencyjnej. Interesujące autora pracy rozrachunki z pracownikami dotyczą należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Wypłacone wynagrodzenia są podstawą naliczenia: bez wątpienia podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym składek na ubezpieczenia zdrowotne, jak i również składek ZUS w części opłacanej przez pracownika. Firmy księgowe wskazują również na aspekt składek ZUS oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanych przez pracodawcę bądź odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Co za tym również idzie do owej ewidencji należności oraz zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę służy konto ,,Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”. Na koncie tym ujmuje się wszelkie wynagrodzenia niezależne od: po pierwsze rodzaju i formy wypłaty, jak i również kont, w ciężar których są zaliczane.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *