Jak przygotować się do inwentaryzacji za 2014 rok?

O obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji mówi art. 26-27 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją nazywamy okresowe ustalanie, bądź sprawdzanie i kontrolowanie rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów. Inwentaryzacja to niezwykle ważny element rachunkowości każdej jednostki. Odpowiedzialność za nią ponosi kierownik jednostki. Jeżeli inwentaryzacja przeprowadzana jest za pomocą spisu z natury, odpowiedzialność za nią ponosi osoba, której powierzono tę czynność. Odpowiedzialność ponosi jedynie w tym zakresie.

Jednostki muszą przeprowadzać inwentaryzację na dzień bilansowy. Stanowi ona podstawę do wiarygodnej i rzetelnej wyceny bilansowej, a także przeprowadzenia poprawnego sprawozdania finansowego. Powinna być ona dokładnie zaplanowana i przeprowadzona niezwykle rzetelnie, z ogromną starannością.

O tym, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja, szczegółowo mówi jej regulamin, który stanowi część polityki rachunkowości każdej jednostki. Każdego roku kierownik danej jednostki powinien sporządzać także specjalny harmonogram inwentaryzacji oraz dokładnie określać skład komisji inwentaryzacyjnej. Każda inwentaryzacja ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego aktywów oraz pasywów. Jej zadaniem jest także urealnienie wartości aktywów i pasywów, które wynikają z ewidencji księgowej, co stanowi podstawę do prawidłowej wyceny bilansowej.

Należy szczególnie pamiętać o tym, że czynności inwentaryzacyjne nie stanowią jedynie podstaw wyceny bilansowej. Są ponadto bardzo ważnym elementem każdej kontroli wewnętrznej. W związku z tym niezwykle ważne jest prowadzenie prawidłowej dokumentacji księgowej. Regulamin obiegu dokumentów lub inny rodzaj dokumentu powinien jasno określać osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie tak poważnych operacji gospodarczych. W znacznym stopniu ułatwi to przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

Przed inwentaryzacją należy podjąć jeszcze szereg innych, niezwykle ważnych czynności, takich jak: przygotowanie pól spisowych, czy wybór metody i składników majątku podlegających w danym terminie inwentaryzacji.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *