Co oznacza prawidłowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, mają obowiązek dokonywania zapisów w języku polskim, a także w walucie polskiej. Istnieją specjalne wytyczne co do właściwego prowadzenia takich ksiąg. Zapisy muszą być dokonywane na podstawie rzetelnych i wiarygodnych dowodów księgowych.

Do dowodów księgowych zalicza się przede wszystkim: faktury VAT, faktury VAT RR, faktury VAT MP, rachunki oraz faktury korygujące, noty korygujące, dokumenty celne, a także inne dowody, które potwierdzają dokonanie operacji gospodarczej. W przypadku tych dokumentów jednak niezwykle ważne jest, aby zawierały one co najmniej wiarygodne wskazania wystawcy, bądź wskazanie stron, przedmiot operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu, datę dokonania operacji gospodarczej, a także podpisy osób uprawnionych do należytego udokumentowania tego rodzaju operacji.

Aby udokumentować niektóre wydatki, należy niekiedy tworzyć specjalne dowody wewnętrzne. Takie dokumenty również muszą posiadać datę oraz podpisy osób, które dokonały wydatków. Dowody księgowe powinny być sporządzane w języku polskim. Treść tych dowodów powinna być pełna i zrozumiała. W przypadku podania w dowodzie wartościowego określenia operacji jedynie w walucie obcej, konieczne jest przeliczenie obcej waluty na złotówki po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie.

Wszelkie zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dotyczące przychodów, które pochodzą ze sprzedaży towarów handlowych, wyrobów, czy usług, powinno się dokonywać na podstawie faktur. Jeżeli dana sprzedaż nie została udokumentowana fakturą, konieczne jest uwzględnienie na koniec dnia dowodu wewnętrznego. W takim dowodzie podatnik w jednej kwocie musi wykazać wartość przychodów za dany dzień. Zapisy przychodu na podstawie dowodu wewnętrznego dokonywane są raz dziennie po zakończeniu dnia, ale nie później niż przed rozpoczęciem działalności dnia kolejnego. Mówi o tym paragraf 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *