Jak prowadzić księgi przychodów i rozchodów?

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów są potrzebne do tego, aby na bieżąco monitorować operacje gospodarcze w uproszczonej formie, a więc w systemie księgowości pojedynczej. O sposobie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółowo mówi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie. Podatnicy prowadzą ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – mówi o tym art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym. Ponadto prowadzą także ewidencję wyposażenia, która powinna zawierać takie dane, jak: datę nabycia, numer kolejny wpisu, nazwę wyposażenia, numer faktury lub rachunku, numer pozycji, cenę zakupu wyposażenia, datę likwidacji, czy przyczynę likwidacji wyposażenia.

Księga przychodów i rozchodów powinna być oczywiście prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy. W tym celu należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi przepisami rozporządzenia oraz objaśnieniami. Wszystkie zapisy powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. W niektórych okolicznościach istnieje możliwość zwolnienia od obowiązku prowadzenia księgi, czy też od pewnych czynności związanych z zakresem prowadzenia księgi. Muszą to być szczególne okoliczności, takie jak: wiek, stan zdrowia, czy rodzaj i wielkość wykonywanej działalności. Wniosek o zwolnienie od obowiązku prowadzenia księgi należy złożyć co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego takie zwolnienie miałoby obowiązywać.

Wszelkie zapisy w księdze przychodów i rozchodów dokonywane są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Muszą być zapisywane starannie, czytelnie i trwale. Muszą być także poparte odpowiednimi, rzetelnymi dowodami księgowymi. Jeżeli pewne określenie operacji gospodarczej podane w dowodzie, występuje w walucie obcej, konieczne jest przeliczenie waluty na złotówki, po kursie, który obowiązuje w danym dniu dokonania operacji. Wyniki takiego przeliczenia powinny być umieszczone w wolnych polach dowodu, bądź też w załączniku do dowodu, który został sporządzony w obcej walucie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *