Księgi rachunkowe i limity ich prowadzenia w 2015 roku

W 2015 roku limit przychodów netto, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynosi 5 010 600 zł. Jeżeli dany podmiot osiągnie tę kwotę przychodów w 2014 roku, zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2015.

Limit wyrażony jest w euro i na chwilę obecną wynosi on 1 200 000 euro. Aby określić ten limit w polskiej walucie, konieczne jest dokonanie przeliczenia kwot wyrażonych w euro wedle średniego kursu, który Narodowy Bank Polski ogłasza na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. 30 września 2014 roku średni kurs euro wyniósł 4,1755 zł. Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2015 roku wynosi zatem 5 010 600 zł.

Dla przypomnienia warto dodać, że limit obowiązujący dla roku 2014 wynosił 5 059 560 zł – był zatem wyższy. Jak mówią przepisy ustawy o rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe w przypadku osób mających siedzibę lub miejsce zarządu na terenie Polski. Dotyczy to przede wszystkim spółek handlowych oraz cywilnych, a także innych osób prawnych, poza Narodowym Bankiem Polskim i Skarbem Państwa. Obowiązek ten dotyczy ponadto spółek cywilnych osób fizycznych, osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółdzielni socjalnych, a także spółek partnerskich. Ponadto podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych są: jednostki organizacyjne działające na podstawie pewnych, ściśle określonych przepisów, gminy, powiaty, województwa i ich związki, jednostki organizacyjne nie mające osobowiści prawnej, osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych (zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej).

Od 2015 roku jednostki typu mikro, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą sporządzać sprawozdania finansowe za 2014 rok w formie uproszczonej. Limity przychodów, które można zakwalifikować do uproszczonej formy sporządzania sprawozdań, to:

– 5 010 600 zł

– 8 351 000 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm).

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *